Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZakup licencji ArcGis oraz Envi Nr sprawy 7/2015

Gdańsk: Zakup licencji ArcGis oraz Envi Nr sprawy 7/2015
Numer ogłoszenia: 23146 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 185845 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup licencji ArcGis oraz Envi Nr sprawy 7/2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z programu komputerowego, tj. licencji komercyjnej: Licencja komercyjna ArcGis for desktop Advanced sieciowa 10.3.1 – 1 sztuka Licencja komercyjna ArcGis Spatial Analyst for Desktop sieciowa 10.3.1 – 1 sztuka Licencja komercyjna ArcGis 3D Analyst for Desktop sieciowa 10.3.1 – 1 sztuka Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania oprogramowania, która obejmować będzie swoim zakresem: wsparcie 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8 do 16; wsparcie dla licencji; podwyższenie wersji produktów do najnowszej wersji oprogramowania; dostęp do wsparcia przez telefon/Internet; metoda odpowiedzi przez telefon/Internet; zdalne wsparcie; nieograniczona liczba zgłoszeń wsparcia; Warunki realizacji zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ – Umowa (projekt 1) Udzielenie niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z programu komputerowego, tj. licencji komercyjnej: Envi&IDL Windows/Linux/Mac Node Locked 8.5 – 1 sztuka Envi Feature Extraction Module Windows/ Linux/Mac Node Locked 5.3 – 1 sztuka Envi Orthorectification Module Windows/ Linux/Mac Node Locked 5.3 – 1 sztuka Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania oprogramowania, która obejmować będzie swoim zakresem: wsparcie 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8 do 16; wsparcie dla licencji; podwyższenie wersji produktów do najnowszej wersji oprogramowania; dostęp do wsparcia przez telefon/Internet; metoda odpowiedzi przez telefon/Internet; zdalne wsparcie; nieograniczona liczba zgłoszeń wsparcia; Warunki realizacji zamówienia określa załącznik nr 3 do SIWZ – Umowa (istotne postanowienia umowy) Za równoważne przyjmuje się oprogramowanie spełniające wszystkie funkcje, zgodnie z dokumentacją techniczną programów wskazanych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego, na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych powyżej. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z oprogramowaniem wskazanym przez zamawiającego jako standard. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od produktu wskazanego przez zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ESRI Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, Warszawa, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 209000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 256713,30

  • Oferta z najniższą ceną: 256713,30 / Oferta z najwyższą ceną: 256713,30

  • Waluta: PLN .