Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZakup licencji MatLab i Simulink, zn. spr. 6/2015

Gdańsk: Zakup licencji MatLab i Simulink, zn. spr. 6/2015
Numer ogłoszenia: 23140 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 344008 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup licencji MatLab i Simulink, zn. spr. 6/2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z programu komputerowego, tj. licencji komercyjnej MatLab o następującej konfiguracji: 2 x MatLab 1 x Parallel Computing Toolbox Math and Optimization 1 x Symbolic Math Toolbox 1 x Partial Difference Equation Toolbox 2 x Statistics and Machine Leaning Toolbox 1 x Curve Fitting Toolbox 2 x Optimization Toolbox 1 x Global Optimization Toolbox 1 x Neural Network Toolbox Control Systems 1 x Control System Toolbox 1 x System Identyfication Toolbox 1 x Fuzzy Logic Toolbox 1 x Robust Control Toolbox 1 x Model Predictive Control Toolbox 1 x Aerospace Toolbox 2 x Robotics System Toolbox Signal Processing and Communication 2 x Signal Processing Toolbox 1 x DSP System Toolbox 1 x Communication System Toolbox 1 x Wavelet Toolbox 1 x RF Toolbox 1 x Phased Array System Toolbox 1 x Antenna Toolbox Image Processing and Computer Vision 1 x Image Processing Toolbox 1 x Computer Vision System Toolbox 1 x Image Acquisition Toolbox Database Access and Reporting 1 x Database Toolbox Udzielenie niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z programu komputerowego, tj. licencji komercyjnej Simulink o następującej konfiguracji: 1 x Simulink Physical Modeling 1 x Simscape 1 x SimMechanics 1 x SimRF 1 x SimElectronics Control Systems 1 x Simulink Control Design 1 x Simulink Design Optimization 1 x Aerospace Blockset 1 x Robotics System Toolbox Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania oprogramowania, która obejmować będzie swoim zakresem: wsparcie 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8 do 16; wsparcie dla licencji; podwyższenie wersji produktów; dostęp do wsparcia przez telefon/Internet; metoda odpowiedzi przez telefon/Internet; zdalne wsparcie; nieograniczona liczba zgłoszeń wsparcia; przeprowadzenie szkolenia z zakresu instalacji i utrzymania oprogramowania określonego w punkcie 1 i punkcie 2, w siedzibie Zamawiającego dla 1 osoby w wymiarze 4 godzin. Za równoważne przyjmuje się oprogramowanie spełniające wszystkie funkcje, zgodnie z dokumentacją techniczną programów wskazanych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego, na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych powyżej. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z oprogramowaniem wskazanym przez zamawiającego jako standard. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od produktu wskazanego przez zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Oprogramowanie naukowo techniczne sp. z o.o. sp. k., ul. Oboźna 11/43, Kraków, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 285365,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 350304,00

  • Oferta z najniższą ceną: 350304,00 / Oferta z najwyższą ceną: 350304,00

  • Waluta: PLN .