Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZakup od Stowarzyszenia Autorów ZAiKS licencji niewyłącznej do wystawiania musicalu…

Białystok: Zakup od Stowarzyszenia Autorów ZAiKS licencji niewyłącznej
do wystawiania musicalu Upiór w operze Andrew Lloyda Webera, Richarda Stilgoe, Charlesa Harta w okresie od 31.12.2015 r. do 30.09.2016 r.

Numer ogłoszenia: 16872 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki, ul. Odeska 1, 15-406 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 306 75 15, faks 85 734 19 55.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup od Stowarzyszenia Autorów ZAiKS licencji niewyłącznej
do wystawiania musicalu Upiór w operze Andrew Lloyda Webera, Richarda Stilgoe, Charlesa Harta w okresie od 31.12.2015 r. do 30.09.2016 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Licencja niewyłączna udzielona na okres od 31.12.2015 r. do 30.09.2016 r. na nie mniej niż 28 spektakli.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.31.22.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 167145,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 167145,76

 • Oferta z najniższą ceną: 167145,76 / Oferta z najwyższą ceną: 167145,76

 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Przedmiotowe zamówienie udzielane jest w zakresie działalności artystycznej z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Może być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę Stowarzyszenie Autorów ZAiKS z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hipotecznej 2, które reprezentuje prawa majątkowe autorów przekładu libretta oraz choreografii i jest jedynym podmiotem upoważnionym do udzielania licencji niewyłącznej w tym zakresie na terenie Polski. Musical Upiór w Operze jest uznawany bezsprzecznie za musical wszech czasów. To utwór wybitny, arcydzieło gatunku. Zdobył ponad 50 znaczących nagród teatralnych, a także nagrodę publiczności Oliver Audience Award. Prezentacja musicalu na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku jest przedsięwzięciem prestiżowym, znacząco wzbogaci ofertę artystyczną instytucji.