Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZakup oprogramowania COMSOL Nr sprawy 8/2015

Gdańsk: Zakup oprogramowania COMSOL Nr sprawy 8/2015
Numer ogłoszenia: 23144 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 185843 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup oprogramowania COMSOL Nr sprawy 8/2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z programu komputerowego, tj. licencji komercyjnej COMSOL: COMSOL Multiphysics ACDC Module RF Module Ray Optics Module Plasma Module Heat Transfer Module Structural Mechanics Mod Multibody Dynamics Mod CFD Module Particle Tracing Module Material Library MEMS Module LiveLink for MATLAB Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania oprogramowania, która obejmować będzie swoim zakresem: wsparcie 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8 do 16; wsparcie dla licencji; podwyższenie wersji produktów; dostęp do wsparcia przez telefon/Internet; metoda odpowiedzi przez telefon/Internet; zdalne wsparcie; nieograniczona liczba zgłoszeń wsparcia; Za równoważne przyjmuje się oprogramowanie spełniające wszystkie funkcje, zgodnie z dokumentacją techniczną programów wskazanych przez zamawiającego. W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego, na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych powyżej. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z oprogramowaniem wskazanym przez zamawiającego jako standard. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż produkt oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od produktu wskazanego przez zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • COMSOL multiphsics GmbH, ul. Robert-Genhardt-Platz 1, Gootingen, kraj/woj. Niemcy.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 260827,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 75935,00

  • Oferta z najniższą ceną: 75935,00 / Oferta z najwyższą ceną: 75935,00

  • Waluta: EUR .