Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZakup sprzętu komputerowego, zn. spr. 4/2015.

Gdańsk: Zakup sprzętu komputerowego, zn. spr. 4/2015.
Numer ogłoszenia: 23138 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 340616 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polska Agencja Kosmiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. , faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu komputerowego, zn. spr. 4/2015..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem instalacją i konfiguracją dostarczonego sprzętu. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załacznikami, w tym wzór umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.21.40.00-2, 30.23.13.10-3, 30.23.00.00-0, 30.21.14.00-5, 48.00.00.00-8, 72.61.00.00-9, 72.26.50.00-0, 72.26.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Prometeusz sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 20/315, Gdańsk, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 230894,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 283762,89

  • Oferta z najniższą ceną: 283762,89 / Oferta z najwyższą ceną: 283762,89

  • Waluta: PLN .