Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZakup usług rekreacyjno sportowych dla UJK

Kielce: Zakup usług rekreacyjno sportowych dla UJK
Numer ogłoszenia: 15788 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach , ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3497277, faks 41 3497278.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usług rekreacyjno sportowych dla UJK.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup usług rekreacyjno- sportowych, dla około 350 osób tj. pracowników zamawiającego , członków ich rodzin (małżonka i dzieci w wieku do 18 lat, a w przypadku dzieci uczących się do 25 lat) oraz osób im towarzyszących.
2. Usługi muszą być świadczone w obiektach Wykonawcy oraz podmiotów z nim współpracujących.
3.Ewentualne zmiany ilości osób objętych dostępem do usług będą się odbywać w cyklach miesięcznych
4.Liczba osób zainteresowanych korzystaniem z obiektów sportowych jest zmienna
i uzależniona od potrzeb zamawiającego.
5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia podanej liczby osób o 20%.
6.Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości osób wskazanej w pkt.1 co nie uprawnia Wykonawcy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego.
7.Dostęp musi zapewniać nielimitowaną możliwość korzystania z wybranych przez użytkownika obiektów tj. w godzinach otwarcia, w których świadczone są usługi, (chyba że takie ograniczenia są nałożone bezpośrednio przez obiekty sportowo rekreacyjne) przy czym czas trwania jednorazowego pobytu na obiekcie (rozumiany jako czas korzystania z usługi) musi być nie krótszy niż 45 minut (lub 30 minut ze względów bezpieczeństwa).
8.Dostęp do usługi powinien być realizowany w formie np. kart, odcisku palca, sms, jednak żadna z nich nie może pociągać za sobą dodatkowych kosztów dla pracownika albo innej osoby korzystającej z dostępu.
9. W ramach oferty wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia karty( lub innej formy dostępu) uprawniającej do korzystania wyłącznie z basenów
Szczegółowy opis i zakres zamówienia określa załącznik Nr 1 do SIWZ..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6)ustawy Pzp. Zamówienie uzupełniające stanowić będzie nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.00.00.00-1, 92.60.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.03.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych ,00/100).
Wykonawca, który zamierza wnieść wadium w pieniądzu powinien wpłacić ww. kwotę: przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego:
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Nr 92 1750 1110 0000 0000 2108 1318
Na dowodzie przelewu należy wpisać: Wadium – sport i rekreacja dla UJK

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zgodnie z zapisami art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; . Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy zgodnego z treścią art. 22 ust.1 ustawy Pzp.- wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.Ocena spełnienia warunku odbędzie się zgodnie z regułą spełnia, nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą posiadać wiedzę i doświadczenie tj. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali minimum dwie usługi , o charakterze odpowiadającej przedmiotowi niniejszego zamówienia i wartości nie mniejszej niż 250.000 zł brutto każda oraz załączą dokumenty potwierdzające, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się metodą spełnia, nie spełnia w oparciu o załączony do oferty Wykonawcy wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (co najmniej dwie usługi o wartości 250.000 zł brutto każda) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których te usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy muszą dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym realizację niniejszego zadania tzn. muszą dysponować obiektami sportowo – rekreacyjnymi na terenie całej Polski, a w szczególności na terenie Województwa Świętokrzyskiego – minimum 25 obiektów, umożliwiającymi korzystanie z wielu form sportu i rekreacji, a w szczególności: basenu, siłowni, aerobiku, rowerów stacjonarnych, zajęć fitness, pilates, sauny, groty solnej oraz jogi. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się zgodnie z metodą spełnia, nie spełnia w oparciu o załączone do oferty oświadczenie Wykonawcy,
   że dysponuje obiektami sportowo-rekreacyjnymi na terenie całej Polski
   w szczególności minimum 25 obiektami sportowo-rekreacyjnymi na terenie województwa Świętokrzyskiego, umożliwiającymi korzystanie z wielu form sportu i rekreacji ,a w szczególności z : basenu, siłowni, aerobiku, rowerów stacjonarnych, zajęć fitness, pilates, sauny, groty solnej oraz jogi.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy muszą dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.
   Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy zgodnego z treścią art. 22 ust.1 ustawy Pzp.- wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.Ocena spełnienia warunku odbędzie się zgodnie z regułą spełnia, nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy muszą posiadać sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą realizację niniejszego zamówienia.Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek ogólny za spełniony na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy zgodnego z treścią art. 22 ust.1 ustawy Pzp.- wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.Ocena spełnienia warunku odbędzie się zgodnie z regułą spełnia, nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).
2) Pełnomocnictwo ( w postaci oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii) do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przypadku:
– Wykonawców wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia tzw. Konsorcja, spółki cywilne;
– Osoba/osoby podpisujące ofertę, nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Dodatkowe formy rekreacyjne i sportowe – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w kwestii:
1. Zmiany terminu wykonania umowy jeśli środki przeznaczone przez Zamawiającego na realizacje niniejszego zamówienia nie zostaną wykorzystane w całości do upływu terminu obowiązywania umowy. Zmiana o której mowa w zdaniu poprzednim wymaga formy aneksu.
2.Zmiany ilości zamawianych kart/karnetów ( lub innych form dostępu) w zależności od potrzeb Zamawiającego.
3.Jeżeli zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnie od stron umowy, lub jeżeli te zmiany nie będą niekorzystne dla zamawiającego.
4.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
5.wynikająca ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
6.zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:
1)Ustawowej zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług w okresie obowiązywania umowy.
2)Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3)Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym , ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub zmiany w wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. Zmiana o której mowa w zdaniu poprzednim wymaga formy aneksu do umowy.
7.Zmiana wynagrodzenia o której mowa w pkt. 6. 2) i 3) nastąpi wyłącznie po przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających wpływ zmian o których mowa w pkt. 6. 2) i 3) na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
8.Zmiany o których mowa w pkt.6 obowiązywać będą:
W przypadku pkt. 1)od daty wejścia w życie zmienionych przepisów o podatku od towarów i usług, dotyczyć będą niezrealizowanej części zamówienia, przy czym kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie,
W przypadku pkt. 6. 2) i 3) od pierwszego dnia miesiąca następującego po przedłożeniu dowodów potwierdzających wpływ zmian o jakich mowa w pkt. 6. 2) i 3) na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej jednak niż od wprowadzenia w życie przepisów dotyczących zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
W przypadku zmian o których mowa w pkt. 6.pkt. 2 i 3) wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wykazanych całkowitych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę z tego tytułu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ujk.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Dział Zamówień Publicznych
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2016 godzina 11:00, miejsce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, Kancelaria Ogólna
25-369 Kielce.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie