Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZakup wraz z dostawą leków onkologicznych, immunoglobuliny, żelu do cewnikowania i łat…

Kielce: Zakup wraz z dostawą leków onkologicznych, immunoglobuliny, żelu do cewnikowania i łat hemostatycznych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
Numer ogłoszenia: 19818 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Onkologii , ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. (041) 3674280, faks (041) 36 74 071.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkol.kielce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą leków onkologicznych, immunoglobuliny, żelu do cewnikowania i łat hemostatycznych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup wraz z dostawą leków onkologicznych, immunoglobuliny, żelu do cewnikowania i łat hemostatycznych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach stosownie do:
Pakiet nr 1: Leki onkologiczne
Pakiet nr 2: Żel do cewnikowania
Pakiet nr 3: Immunoglobulinum humanum normale
Pakiet nr 4: Mitotanum
Pakiet nr 5: Łatka hemostatyczna

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem asortymentu, ilości oraz wymagań jakościowych wchodzących w zakres przedmiotu poszczególnych części zamówienia znajduje się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy Pakiet nr 1-5 stanowiącym załącznik do SIWZ..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6, 33.14.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu spełnienia powyższego zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający, że obrót asortymentem będącym przedmiotem oferty jest prowadzony w trybie i na zasadach przewidzianych w aktualnych i powszechnie obowiązujących przepisach prawnych – Koncesja, zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
   W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga dokumentu w/w należy załączyć oświadczenie z opisem Pakietu .

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
   Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
   Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
   Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
   Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy,
2.wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Druk Oferta.
3.wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego Pakiet nr 1-5
4.aktualna Karta Charakterystyki Produktu Leczniczego – dotyczy Pakietu nr 1, 3, 4, /w formie elektronicznej/,
5.dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania w Polsce zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami UE i zgodnie z wymaganiami ustawy dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679). /CE/
W przypadku, kiedy zaproponowany asortyment nie wymaga dokumentu w/w, należy załączyć oświadczenie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Termin płatności – 5

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w przypadku:
a) zmiany numeru katalogowego produktu,
b) zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
c) wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu powodującego wycofanie dotychczasowego,
d) zmiany warunków płatności lub sposobu finansowania umowy,
e) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wartość podatku VAT oraz wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie brutto, kwota wynagrodzenia netto oraz zakres przedmiotu umowy pozostaną bez zmian.
f) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa,
g) opóźnień w realizacji umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,
h) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, i) wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
j) zmiany terminu wykonania zamówienia (skrócenie/wydłużenie) lub terminów płatności,
k) wstrzymaniem/przerwaniem wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
l) udzielenia przez Wykonawcę rabatu na zasadach uzgodnionych przez strony w Aneksie do umowy.
ł) w sytuacji gdy ,w okresie obowiązywania umowy ,na rynku pojawi się lek odtwórczy (o niższej Cenie) Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości uzyskania nowej korzystniejszej ceny, w przypadku braku porozumienia pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym , Zamawiający w tym zakresie skorzysta z zapisów art. 145ust. 1 pzp,
m) niewykorzystania wartości umowy przez okres 3 m-cy od daty zawarcia umowy, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.http://bip2.onkol.kielce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII
UL. ARTWIŃSKIEGO 3 C p.202/ Budynek Administracyjny/
25 -734 KIELCE.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2016 godzina 10:00, miejsce: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII
UL. ARTWIŃSKIEGO 3 C p.212/ Budynek Administracyjny/
25 -734 KIELCE.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia nie gorszy niż ten określony w SIWZ), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu. W ofercie należy podać swoje odpowiedniki i zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników. Brak wskazania proponowanych odpowiedników i opisu dotyczącego właściwości zastosowanych odpowiedników stanowi podstawę do odrzucenia oferty – art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających,
3.Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
4.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
5.Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
6.Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi dnia 05.02.2016 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Artwińskiego 3C/ Budynek Administracyjny w sali Konferencyjnej (pok. 204)..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie