Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZakupu bonów żywnościowych, bonów towarowych oraz bonów towarowych na zakup opału dla…

Szczecin: Zakupu bonów żywnościowych, bonów towarowych oraz bonów towarowych na zakup opału dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
Numer ogłoszenia: 15804 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 932 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 48 50 563, faks 091 48 57 603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakupu bonów żywnościowych, bonów towarowych oraz bonów towarowych na zakup opału dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów żywnościowych, bonów towarowych i bonów towarowych na zakup opału w formie papierowej, w placówkach wskazanych przez Wykonawcę. Zamawiający zamawia następujące ilości i nominały bonów żywnościowych: a) dla Części I Zamówienia – bony żywnościowe: – 2.000 szt. bonów o nominale 50 zł, – 7.270 szt. bonów o nominale 20 zł, – 11.200 szt. bonów o nominale 10 zł, b) dla Części II Zamówienia bony towarowe: – 400 szt. bonów o nominale 50 zł, – 2.000 szt. bonów o nominale 20 zł, – 3.300 szt. bonów o nominale 10 zł, c) dla Części III Zamówienia bony towarowe na zakup opału: – 80 szt. bonów o nominale 100 zł, – 20 szt. bonów o nominale 50 zł, Zaproponowane przez wykonawcę placówki handlowe realizujące bony żywnościowe, bony towarowe oraz punkty oferujące do sprzedaży opał powinny być położone w granicach administracyjnych Miasta Szczecina. Do oferty należy załączyć wykaz placówek handlowych i punktów oferujących do sprzedaży opał w których klienci Ośrodka będą mogli realizować dostarczone bony. Klienci MOPR za bony nabywać będą wyłącznie: a)dla części I zamówienia – artykuły spożywcze; b)dla części II zamówienia – artykuły przemysłowe w tym: odzież, obuwie, chemia gospodarcza, c)dla części III zamówienia – węgiel lub koks opałowy. Niedopuszczalne jest wydawanie za bony alkoholu i wyrobów tytoniowych. Wymagane jest, aby wszystkie dostarczane bony miały formę papierową. Na każdym bonie winna być umieszczona klauzula z treści której wynikać będzie zakaz sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych a także nadruk informujący o wartości nominalnej bonu i rodzaju bonu tj.: BON ŻYWNOŚCIOWY, BON TOWAROWY, BON TOWAROWY NA ZAKUP OPAŁU. Druk bonów wykona Wykonawca na swój koszt. Bony dostarczone będą na koszt Wykonawcy w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy. Wymagany termin realizacji bonów – minimum 12 miesięcy od dnia ich wydania Zamawiającemu. Bony nie będą wymagały cięcia, stemplowania i podpisywania przez Zamawiającego. Podstawą odbioru przedmiotu dostawy będzie protokół odbioru sporządzany przy odbiorze dostawy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.97.50-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa bonów żywnościowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobuckiej 25, 02-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 359928,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 363994,03

 • Oferta z najniższą ceną: 363994,03 / Oferta z najwyższą ceną: 363994,03

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa bonów towarowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobuckiej 25, 02-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93658,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 93571,95

 • Oferta z najniższą ceną: 93571,95 / Oferta z najwyższą ceną: 93571,95

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa bonów towarowych na zakup opału

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobuckiej 25, 02-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9065,04 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9055,35

 • Oferta z najniższą ceną: 9055,35 / Oferta z najwyższą ceną: 9055,35

 • Waluta: PLN .