Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na prace związane z…

Poddębice: Zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 przy użyciu pługo – piaskarki – BI.272.37.2015
Numer ogłoszenia: 354152 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach, ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice, woj. łódzkie, tel. 43 678 78 00, faks 43 6782701 , strona internetowa www.poddebicki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 przy użyciu pługo – piaskarki – BI.272.37.2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 przy użyciu pługo – piaskarki – szt. 1. Zakres usługi będzie polegał na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Poddębickiego zgodnie ze szczegółową specyfikacją zimowego utrzymania powiatowych ciągów drogowych (w załączeniu)
2. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego:
a) planowana ilość kilometrów pracy – 3 500,0
b) świadczenie usług na poszczególnych zadaniach obejmuje wszystkie dni kalendarzowe i godziny w ciągu całej doby (również w niedziele i święta).
c) zimowe utrzymanie będzie prowadzone na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Poddębickiego (zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie dróg), zgodnie z umową i szczegółową specyfikacją zimowego utrzymania powiatowych ciągów drogowych.
d) Wykonawca wyposaży sprzęt w żółte światła pulsujące zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.).
e) podstawienie przez Wykonawcę sprzętu zaopatrzonego w materiały pędne wraz z obsługą nastąpi bezzwłocznie, od chwili otrzymania wezwania.
f) wezwanie będzie następować każdorazowo na telefon Wykonawcy w zależności od zaistniałej sytuacji na drogach i potrzeb kierującego zimowym utrzymaniem – dyżurnego.
g) awaria sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu zamówienia, tzn. ma on obowiązek podstawienia sprzętu zastępczego. Wszelkie awarie sprzętu Wykonawcy usuwane będą na jego koszt.
h) czas usługi rozpoczyna się z chwilą zgłoszenia się Wykonawcy do miejsca wskazanego przez dyżurnego, który go wezwał. Zgłoszenie się do usługi bez wezwania dyżurnego lub wykonanie innego zakresu niż wynikający z dyspozycji dyżurnego, nie będzie zapłacone przez Zamawiającego.
i) Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z dojazdem Wykonawcy do miejsca rozpoczęcia usługi określonego przez dyżurnego.
j) faktury za wykonaną usługę wystawione na adres: Powiat Poddębicki, 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka nr 16, NIP: 828-135-60-97.
3. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 marca 2016 r. Zamawiający może przedłużyć okres wykonania usług w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, do czasu ich ustąpienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Uzasadnienie faktyczne:
  W związku, że w przeprowadzonych kolejno dwóch postępowaniach o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty na prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 przy użyciu pługo – piaskarki, a pierwotnie warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione, zaistniała konieczność udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki.
  Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Firma SIDROG Sp. z o.o., Domaniew 9, 98-235 Błaszki, kraj/woj. łódzkie.