Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEzamówienie uzupełniające na przywrócenie przejezdności leśnych dróg w leśnictwach Pienice , Mazańczyce,…

Tanowo: zamówienie uzupełniające na przywrócenie przejezdności leśnych dróg w leśnictwach Pienice , Mazańczyce, Tatynia, Zalesie
Numer ogłoszenia: 308450 – 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Trzebież, Zalesie 1, 72-004 Tanowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3126983, 3126999, faks 91 3126983.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zarzadzający mieniem Skarbu Państwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zamówienie uzupełniające na przywrócenie przejezdności leśnych dróg w leśnictwach Pienice , Mazańczyce, Tatynia, Zalesie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odcinkowej naprawie leśnych dróg w Nadleśnictwie Trzebież, przywracająca przejezdność dróg , wg nw. technologii:
a) odprowadzeniu stagnującej wody z odcinkowych nieprzejezdnych zagłębień terenowych,
b wybranie i odrzucenie plastycznego gruntu poza koronę drogi,
c) profilowanie i zagęszczenie podłoża,
d) likwidacja ubytków, zaniżeń i kolein poprzez wbudowanie kruszywa naturalnego lub gruzobetonu frakcji 0- 63 mm w podbudowę o grubości warstwy min. 15 cm oraz frakcji 0-31,5 mm w warstwę zamykającą o grubości min. 10 cm,
e) zagęszczenie warstw z ich wyprofilowaniem tak, aby uzyskać spadki zgodne z istniejącym profilem drogi,
f) minimalna szerokość dojazdu pożarowego i drogi po naprawie winna wynosić 3 m
g) w zależności od potrzeb wykonanie płytkich rowów odprowadzających wodę do wodo -spustów (po uzgodnieniu lokalizacji odparowników z miejscowym leśniczym)
h) w przypadku uszkodzeń drogi dojazdowej sprzętem transportowym do punktów napraw odcinkowych , Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawy poprzez profilowanie z zagęszczeniem..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Remontów Dróg Gruntowych Jerzy, Karol Bocheńscy, Osiedle 40 lecia PRL 4/22, 62-004 Czerwonak, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 110000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 110000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 110000,00

 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a,
  art. 67 ust. 1 pkt 5
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający przewidział udzielenia zamówień uzupełniających w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym.