Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt z wypadków, gospodarskich, wolnożyjących oraz zwierząt,…

Kobyłka: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt z wypadków, gospodarskich, wolnożyjących oraz zwierząt, których zachowanie i wygląd wskazuje na możliwość zarażenia wścieklizną lub inną chorobą z terenu Miasta Kobyłka – część I oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kobyłka oraz zapewnienie im miejsca w schronisku dla wyłapanych zwierząt – część II
Numer ogłoszenia: 24318 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kobyłka , ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka, woj. mazowieckie, tel. 22 760 70 08, faks 22 760 70 55.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobylka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt z wypadków, gospodarskich, wolnożyjących oraz zwierząt, których zachowanie i wygląd wskazuje na możliwość zarażenia wścieklizną lub inną chorobą z terenu Miasta Kobyłka – część I oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kobyłka oraz zapewnienie im miejsca w schronisku dla wyłapanych zwierząt – część II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi weterynaryjne z podziałem na części:
– część I – zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt z wypadków, gospodarskich, wolnożyjących oraz zwierząt, których zachowanie i wygląd wskazuje na możliwość zarażenia wścieklizną lub inną chorobą z terenu Miasta Kobyłka.
– część II – wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kobyłka oraz zapewnienie im miejsca w schronisku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ (OPZ)..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje powierzenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
  Przedmiotem zamówienia uzupełniającego może być zwłaszcza:
  1) powierzenie wykonywania przedmiotu zamówienia poza terminem wykonania zamówienia (rozdz. IV) oraz po osiągnięciu limitu określonego w umowie (część I i II),
  2) świadczenie innych usług weterynaryjnych,
  3) wykonywania innych, koniecznych zabiegów leczniczych, poza wymienionymi w tabeli planowanych zabiegów weterynaryjnych (OPZ) wg zlecenia i zakresu uzgodnionego każdorazowo z przedstawicielem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kobyłka

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1, 90.72.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia warunku Wykonawca winien wykonać a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywać usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, to jest w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca winien wykazać wykonanie lub wykonywanie co najmniej jednej usługi wyłapywania zwierząt – (dotyczy części 1 i 2)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia warunku Wykonawca winien dysponować narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi umożliwiającymi właściwe (zgodne z prawem i zasadami określonymi w SIWZ) wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:
   a) urządzeniami i środkami, przy pomocy, których będą wyłapywane zwierzęta z terenu Miasta Kobyłka – część I i II,
   b) środkami do przewozu wyłapanych zwierząt – część I i II,
   c) miejscem przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do
   schroniska – część I i II,
   d) schroniskiem podając jego dokładny adres i weterynaryjny numer identyfikacyjny (wskazać przez kogo wydany – przez jakiego powiatowego lekarza weterynarii) – część II.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu spełnienia warunku Wykonawca winien dysponować osobami uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w części I i II

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2)

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Szczegółowe warunki zmian ujęte są we wzorze umowy załączonym do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kobylka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kobyłka, 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1, pok. 38.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2016 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta Kobyłka, 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1, pok. 14 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt z wypadków, gospodarskich, wolnożyjących oraz zwierząt, których zachowanie i wygląd wskazuje na możliwość zarażenia wścieklizną lub inną chorobą z terenu Miasta Kobyłka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi weterynaryjne z podziałem na części:
  część I – zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt z wypadków, gospodarskich, wolnożyjących oraz zwierząt, których zachowanie i wygląd wskazuje na możliwość zarażenia wścieklizną lub inną chorobą z terenu Miasta Kobyłka.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1, 90.72.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 99
  • 2. zabiegi kastracji kotów (część I) – 1

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kobyłka oraz zapewnienie im miejsca w schronisku dla wyłapanych zwierząt.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi weterynaryjne z podziałem na części:
  część II – wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kobyłka oraz zapewnienie im miejsca w schronisku.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1, 90.72.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena – 99
  • 2. edukacja ekologiczna (część II) – 1