Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej…

Wałbrzych: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka – 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim
Numer ogłoszenia: 24142 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych – Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6414400, 6414408, faks 74 6414404 , strona internetowa www.zdkium.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka – 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane objęte zmianami wprowadzonymi przez DSDiK we Wrocławiu na odcinku II – Gmina Walim w zakresie podanym w kosztorysie ofertowym – formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia do negocjacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.20.00-2, 45.23.30.00-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  1. Podstawa prawna
  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
  2. Uzasadnienia wyboru trybu
  Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
  12 maja 2014 r. Zamawiający zawarł umowę z Wykonawcą – GM ROADS Polska sp. z o.o., ul. Wrocławska 41, Łażany, 58-130 Żarów, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
  W ogłoszeniu o zamówieniu BZP 29619 – 2014; data zamieszczenia: 13.02.2014. oraz w SIWZ (RZP/65/PN/14/2014/MR) Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 15% wartości zamówienia podstawowego.
  Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, co zamówienie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.
  Łączna wartość zamówień uzupełniających nie przekracza 15% wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • GM ROADS Polska sp. z o.o., ul. Wrocławska 41, Łażany, 58-130 Żarów, kraj/woj. dolnośląskie.