Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZawarcie umowy ramowej na dostawę części do BWP i czołgu T-72 oraz…

Bydgoszcz: Zawarcie umowy ramowej na dostawę części do BWP i czołgu T-72 oraz KTO Rosomak, BRDM i WZT-3.
Numer ogłoszenia: 7276 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA/O ZAMÓWIENIU NA PODWYKONAWSTWO – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY/ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY DO ZAWARCIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO

I.1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa Nr 1189 , ul. Powstańców Warszawy 2, 85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 261411640, faks 261411234.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1blog.wp.mil.pl

I.2) RODZAJ: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / PRZEDMIOT UMOWY O PODWYKONAWSTWO

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego lub nazwa przedmiotu umowy o podwykonawstwo: Zawarcie umowy ramowej na dostawę części do BWP i czołgu T-72 oraz KTO Rosomak, BRDM i WZT-3..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia / określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu umowy o podwykonawstwo: Dostawa części do BWP i czołgu T-72 oraz KTO Rosomak, BRDM i WZT-3 opisanych w katalogach producenta pojazdów.

1. Zamawiający zawrze umowę ramową ze wszystkimi zaproszonymi wykonawcami na daną część zamówienia spełniającymi kryteria wyboru oferty.

2. Zamówienie podzielono na 5 części, z których każda stanowi samoistne zamówienie. Wykonawca na zaproszenie do złożenia oferty na przyszłe zamówienie objęte umową ramową (dalej zamówienie cząstkowe) składa ofertę na część/części zamówienia do których został dopuszczony. Wszelkie zapisy i wymogi znajdujące się w SIWZ dotyczą każdej części zamówienia chyba, że zapis szczegółowy stanowi inaczej.

3. Zakres zamówienia; przewidywana maksymalna wartość nominalna umowy ramowej brutto w poszczególnych częściach wynosi:
1) KTO Rosomak 1180 000,00 PLN;
2) BWP – 240 000,00 PLN;
3) BRDM – 100 000,00 PLN;
4) T72 – 200 000,00 PLN.
5) WZT-3 – 30 000,00 PLN.

4. Miejsca dostawy: JW 4580 Czarne ul. Pomorska 2, JW 4222 Giżycko ul. Moniuszki 7.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.42.00.00-4.

II.1.7) dopuszcza się złożenie oferty częściowej , liczba części: 5.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium określone zostaną w zaproszeniach do złożenia oferty cząstkowej.

III.2) ZALICZKI

III.3) UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

 • przewiduje się następujące wymagania dotyczące podwykonawstwa związane z realizacją zamówienia:
  1) Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom czy osobom trzecim oraz podania w nazwy (firm) podmiotów, na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy wraz z przedmiotem umów o podwykonawstwa dla których są oni proponowani.

  2) Podwykonawca powinien posiadać stosowną koncesję zgodnie z obowiązującym prawem. Na podstawie art. 131r ust. 4 ustawy podwykonawca, tak jak wykonawca, nie powinien podlegać wykluczeniu z postępowania.

  3) Na podstawie art. 131r ust.1 ustawy Zamawiający w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia może odmówić wyrażenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą zaproponowanym przez wykonawcę w przypadku niespełnienia przez podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

  4) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia.

  5) Zamawiający zachowuje sobie prawo do zweryfikowania lub odsunięcia pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy, którzy wykonują dostawę, jeżeli wymagać tego będzie ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo będzie to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanej umowy.

  6) Zmieniając podwykonawcę, za zgodą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia stosownych dokumentów podwykonawcy potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia podwykonawcy z postępowania.

III.3.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.2) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca, podwykonawca czy podmiot trzeci biorący bezpośredni udział
   w realizacji zamówienia powinien posiadać uprawnienia do realizacji dostaw wyrobów o przeznaczeniu wojskowym. Warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast koncesji wystawionej przez organ Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzający odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 • III.3.3) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca, jeden z wykonawców lub sumarycznie wykonawcy wspólnie ubiegających się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinni wykonać lub w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych, wykonywać co najmniej trzy główne dostawy części do pojazdów bojowych. Warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje główneh dostaw w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie.Wartość dostaw powinna wynosić co najmniej: dla pierwszej części zamówienia: 1 000 000,00 zł; dla drugiej części zamówienia 100 000 zł; dla trzeciej części zamówienia: 50 000,00 zł; dla czwartej części zamówienia:
   100 000,00 zł; dla piątej części zamówienia 15 000,00 zł.

 • III.3.4) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek będzie spełniony na podstawie oświadczenia z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych wg. zasady spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek będzie spełniony na podstawie oświadczenia z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych wg. zasady spełnia/nie spełnia

 • III.3.6) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek będzie spełniony na podstawie oświadczenia z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych wg. zasady spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz w art. 131d i 131g ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
   Zamawiający wymaga aby w powyższym wykazie Wykonawca zamieścił informację o dostawach niewykonanych lub wykonywanych nienależycie związanych z przedmiotem zamówienia o wartości dostaw co najmniej jak w wykazie wykonanych dostaw.;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 131e ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 131e ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.5) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca lub podwykonawca, o którym mowa w art. 131n ustawy, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.5.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.5.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  III.4.6) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

  III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

  W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty
   1) wykazu oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z nazwami wyrobu oraz nazwami producenta;

   2) w przypadku oferowania zamienników: zaświadczenia producenta, że przedmiot wyposażenia lub część odpowiadają jakością przedmiotowi wyposażenia lub części, używanym do montażu pojazdu, którego to dotyczy i zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i normami produkcyjnymi producenta pojazdu.;

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

  IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 6.

  Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

  Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 6 w każdej części zamówienia to Zamawiający zaprosi do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w poszczególnych częściach zamówienia Wykonawców, którzy uzyskają największą ilość punktów liczonych według poniższych zasad:
  1) Za posiadanie certyfikatu natowskiego serii AQAP 2000 przyznaje się – 1 pkt.za każdy certyfikat.
  2) Za wykonanie każdej poświadczonej dostawy o wartości jak w opisie warunków udziału w postępowaniu przyznaje się po 1 pkt. (nie więcej niż 5 pkt.)
  3) Za posiadanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego przyznaje się 3 pkt.
  Jeżeli Wykonawcy uzyskają taką sama ilość punktów, to o miejscu zadecyduje ilość punktów uzyskana kolejno za poszczególne kryteria, najpierw o których mowa w pkt 2). później 3) a następnie w pkt, 1). Jeżeli pomimo tego nie można będzie dokonać wyboru pierwszych 6 wykonawców w każdej części zamówienia, zamawiający zaprosi do udziału wykonawców, którzy uzyskają taką samą ilość punktów na poszczególnych miejscach w opisanym rankingu.
  Warunkiem przyznania odpowiedniej ilości punktów jest przedstawienie przez Wykonawcę stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych wymogów.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 – Cena – 80
  • 2 – Czas dostawy – 15
  • 3 – Gwarancja jakości – 5

  IV.5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.5.1) 
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Powstańców Warszawy 2. 85-915 Bydgoszcz. Sekcja Zamówień Publicznych..

  IV.5.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.01.2016 godzina 09:00, miejsce: kancelaria w sztabie na 1 piętrze, w siedzibie zamawiającego przy ul. Powstańców Warszawy 2 w Bydgoszczy, wejście przez biuro przepustek.

  IV.5.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.5.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
  2. Wyroby poddane zostaną odbiorowi wojskowemu zgodnie z decyzją Ministra Obrony narodowej nr 427/MON z dnia 29 październik 2014 r (Dz.Urz. MON
  z dnia 30 października 2014 , poz. 343).
  3. Zamawiający zachowuje sobie prawo do zweryfikowania lub odsunięcia pracowników Wykonawcy, którzy wykonują dostawę, jeżeli wymagać tego będzie ochrona podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa albo będzie to konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizowanej umowy.
  4. Zmieniając podwykonawcę, za zgodą zamawiającego, wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia stosownych dokumentów podwykonawcy potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów wykazujących brak podstaw do wykluczenia podwykonawcy z postępowania.
  5. Zamawiający, w trakcie postępowania albo w czasie wykonywania umowy może odmówić wyrażenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą zaproponowanym przez wykonawcę w przypadku niespełnienia przez podwykonawcę warunków udziału w postępowaniu przewidzianych
  dla wykonawcy.
  6. Powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy wobec zamawiającego z odpowiedzialności za wykonanie zamówienia.
  7. Wykonawca złoży zobowiązanie do bezzwłocznego informowania zamawiającego o każdej zmianie, jaka zaszła w jego organizacji, realizacji dostaw lub strategii przemysłowej, mogącej mieć wpływ na jego zobowiązania wobec zamawiającego.
  8. Wykonawca powinien mieć wdrożony natowski system zapewnienia jakości zgodny z natowskimi publikacjami standaryzacyjnymi zawartymi w AQAP serii 2000.
  9. Wnioski o dopuszczenie należy złożyć w kopercie opisanej: Wniosek na przetarg nr sprawy……Nie otwierać przed dniem 21.01.2016 r godz. 10:00
  10. Zamawiający zaleca aby pierwsza strona złożonych dokumentów zawierała spis treści a strony były ponumerowane i trwale spięte (zszyte). Ofert nie bindować.

  11.Dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby składającej oświadczenie woli nie wynika z dokumentów składanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

  12. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta. Podpisy nieczytelne powinny dać się jednoznacznie zidentyfikować..