Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZbiór nasion buka w roku 2015

Gryfino: Zbiór nasion buka w roku 2015
Numer ogłoszenia: 291034 – 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Gryfino, ul. 1 Maja 4, 74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4162259, 4163514, faks 091 4647552.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zbiór nasion buka w roku 2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zbiór nasion buka zwyczajnego z drzewostanów nasiennych Nadleśnictwa Gryfino wraz z dostawą do Przechowalni nasion w Pniewie w ilości szacunkowej do 20.000 kg.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00-2, 77.23.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Małgorzata Tryba
  Zakład Usług Leśnych Margo-Drew, os. Lelewela 28, 64-980 Trzcianka, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 440000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 540000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 540000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 540000,00

 • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4
  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Nadleśnictwo Gryfino przeprowadziło kolejno 2 postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenia opublikowane kolejno w DUUE 2015/S 164-300442, 2015/S 176-319450). Ze względu na przewidywany urodzaj buka, upływający termin rozpoczęcia opadu nasion buka w roku 2015 oraz potrzebę gospodarczą zbioru nasion kierownik zamawiającego – Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino zdecydował o podjęciu negocjacji z jednym wykonawcą i udzieleniu zamówienia z wolnej ręki.