Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZM 2/2015, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY PRACOWNI ŚRODOWISKOWEGO DOMU…

Puławy: ZM 2/2015, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY PRACOWNI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GÓRZE PUŁAWSKIEJ WRAZ Z KOMUNIKACJĄ ZEWNĘTRZNĄ..
Numer ogłoszenia: 294142 – 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja “Pójdźmy Razem” , ul. H. Kołłątaja 10/9, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 609500297.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: fundacja.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZM 2/2015, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY PRACOWNI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GÓRZE PUŁAWSKIEJ WRAZ Z KOMUNIKACJĄ ZEWNĘTRZNĄ…

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia ZM 2/2015 jest PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY PRACOWNI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GÓRZE PUŁAWSKIEJ WRAZ Z KOMUNIKACJĄ ZEWNĘTRZNĄ.

  A PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY PRACOWNI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GÓRZE PUŁAWSKIEJ WRAZ Z KOMUNIKACJĄ ZEWNĘTRZNĄ.
  B Zakres szczegółowy robót określa dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót. Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami.
  C Materiały wbudowane muszą spełniać wymagania do stosowania w budownictwie i obiektach służby zdrowia oraz posiadać odpowiednie aprobaty, atesty lub inne wiarygodne dokumenty wystawione przez instytucję uprawnioną, która potwierdzi, że oferowane materiały spełniają wymagane parametry
  D Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów zamiennych równoważnych za zgodą i akceptacją Biura Projektowego i Zleceniodawcy

  Zakres prac obejmuje wykonanie PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY PRACOWNI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GÓRZE PUŁAWSKIEJ WRAZ Z KOMUNIKACJĄ ZEWNĘTRZNĄ. Wykonanie przebudowy wewnątrz i na zewnątrz oraz rozbudowy budynku wraz z komunikacją zewnętrzną .Doprowadzenie do budynku w przyłącza instalacji: elektroenergetycznej (3fazy), wodociągowej, kanalizacyjnej z odprowadzeniem ścieków do sieci kanalizacyjnej, odgromowej . Prace geodezyjne, także konieczna jest wymiana i ocieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wyburzenie i postawienie ścianek działowych oraz ścian zewnętrznych , wykonanie prac ziemnych,rozbiórkowych , fundamentów, elementów żelbetonowych, stropodachu i inne. Dodatkowo należy przeprowadzić prace porządkowe i oczyścić teren wokół budynku ŚDS aby wyposażyć w udogodnienia umożliwiające jak najlepsze funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym oraz zniwelowanie części istniejących barier architektonicznych, umożliwiających jak najlepsze spełnienie standardów oferowanych usług..

  II.1.5)

    przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiający  żąda wniesienia wadium.
  1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla przedmiotu zamówienia wynosi : 3000,00-słownie trzy tysiące zł. 00/100.
  2. Wadium może być wnoszone  w jednej lub kilku następujących formach:
  1)  pieniądzu; ;
  2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach  spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  3) gwarancjach bankowych;
  4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 5 pkt.2    ustawy z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158, ze zm.);
  3.  Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Bank Spółdzielczy w Końskowoli, numer konta: 32 8741 0004 0060 2073 2000 0040 . Uznanie konta zamawiającego winno nastąpić najpóźniej do terminu złożenia ofert.
  4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
  5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8a
  a) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego .
  6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy , który wycofał ofertę przed upływem terminu składaniu ofert.
  7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
  8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
  a) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawcą w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
  9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
  1.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.
  2.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
    1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 2).
    1.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia na kwotę co najmniej 300 000 ,00( trzysta tysięcy) zł. każde, z załączeniem dowodów określających , czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących , czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i czy prawidłowo ukończone.
    1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; warunek ten zostanie spełniony ,jeżeli wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w liczbie co najmniej 8 (osiem) osób , w tym: murarzy, hydraulików, elektryków osobą która po myśli art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,poz. 1118 ze zm.) może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to jest- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie będącym przedmiotem zamówienia
    1.4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; warunek ten zostanie spełniony ,jeżeli wykonawca:
    a) posiada środki na rachunku bankowym w kwocie co najmniej 300 000 ,00( trzysta tysięcy) zł. . lub zdolność kredytową do kwoty co najmniej 300 000 ,00( trzysta tysięcy zł.
    b) posiada opłaconą polisę , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i suma gwarancyjna wynosi co najmniej 300 000 ,00( trzysta tysięcy zł.
    2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
    2.1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
    2.2 Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
    2.3 Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów – Wykonawców.
    2.4Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; warunek ten zostanie spełniony ,jeżeli wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w liczbie co najmniej 8 (osiem) osób , w tym: murarzy, hydraulików, elektryków osobą która po myśli art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,poz. 1118 ze zm.) może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to jest- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie będącym przedmiotem zamówienia 1.4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; warunek ten zostanie spełniony ,jeżeli wykonawca:

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

   • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; warunek ten zostanie spełniony ,jeżeli wykonawca:
    a) posiada środki na rachunku bankowym w kwocie co najmniej 300 000 ,00( trzysta tysięcy) zł. . lub zdolność kredytową do kwoty co najmniej 300 000 ,00( trzysta tysięcy zł.
    b) posiada opłaconą polisę , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i suma gwarancyjna wynosi co najmniej 300 000 ,00( trzysta tysięcy zł.
    2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  W sytuacji, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić , iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument , z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielania wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. 3.Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia , zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp ( wzór zał. Nr 2 ).W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: – listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór załącznik nr 6). W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. Wykonawca powołujący się przy wykonywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia , na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2)

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Postanowienia Umowy mogą ulec zmianie w zakresie: 1)terminu wykonania przedmiotu umowy i pozostałych terminów określonych w Umowie: poprzez przedłużenie w sytuacji: a) gdy wystąpią okoliczności, których nie można przewidzieć , a które mają istotny wpływ na terminową okoliczności, których nie można było przewidzieć, a które mają istotny wpływ na terminową realizację umowy, b) niedopełnienia przez Zamawiającego określonych w umowie należących do niego obowiązków, c) gdy zaistnieje konieczność przerwania lub zawieszenia robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę ,d) działania siły wyższej uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy, poprzez skrócenie w sytuacji gdy zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki: a) Wykonawca wcześniej niż sie strony umówiły w Umowie wykonana w ramach umówionych terminów dla etapów i elementów robót poszczególne elementy i etapy i zamawiający uzna,że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń , co do kompletności i prawidłowości dokumentacji podwykonawczej ,b) Zamawiający będzie w stanie dokonać zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za wcześniej wykonany przedmiot umowy; 2) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w razie zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania Oferty i zawarcia Umowy, do których zalicza się tylko ustawową zmianę stawek podatku VAT. 3) W zakresie zmiany Kierownika budowy, zmiany Inspektora Nadzoru.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.fpr.pulawy.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Fundacja PÓJDŹMY RAZEM Środowiskowy Dom Samopomocy, Góra Puławska ul. Kościelna 9, 24-100 Puławy..

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2015 godzina 12:00, miejsce: Fundacja PÓJDŹMY RAZEM Środowiskowy Dom Samopomocy, Góra Puławska ul. Kościelna 9, 24-100 Puławy..

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie