Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZP.271.13.2015 – Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego (Miasto Ząbki)

Ząbki: ZP.271.13.2015 – Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego (Miasto Ząbki)
Numer ogłoszenia: 356106 – 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 271276 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, woj. mazowieckie, tel. 22 5109700, faks 22 5109888.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP.271.13.2015 – Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego (Miasto Ząbki).

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie NNW, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma imienna i bezimienna), ubezpieczeń komunikacyjnych

w następujących jednostkach:
1. Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki,
2. Urząd Miasta, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki,
oraz następujące jednostki:
3. Publiczne Przedszkole Nr 1, ul. Wyspiańskiego 22, 05-091 Ząbki,
4. Publiczne Przedszkole Nr 2, ul. B. Prusa 3/5, 05-091 Ząbki,
5. Publiczne Przedszkole Nr 3, ul. Westerplatte 1/11, 05-091 Ząbki,
6. Świetlica Środowiskowa Nr 1, ul. Westerplatte 1/11, 05-091 Ząbki,
7. Świetlica Środowiskowa Nr 2 ul. 11-go Listopada 4, 05-091 Ząbki,
8. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga, ul. Piłsudskiego 35, 05-091 Ząbki,
9. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kościelna 2, 05-091 Ząbki,
10. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Batorego 11, 05-091 Ząbki,
11. Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II, ul. Harcerska 9, 05-091 Ząbki,
12. Gimnazjum Nr 2, ul. Stefana Batorego 37, 05-091 Ząbki,
13. Straż Miejska w Ząbkach, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki,
14. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki,
15. Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Piłsudskiego 7, 05-091 Ząbki,
16. Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 12, 05-091 Ząbki,
i podmioty:
17. Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Orla 6, lok. 75, 05-091 Ząbki,
18. Miejski Ośrodek Kultury, ul. Słowackiego 10, 05-091 Ząbki,
19. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Zdrowia, ul. Orla 1, 05-091 Ząbki,
20. Miejskie Centrum Sportu Sp. z o.o., ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: UBEZPIECZENIE MIENIA I ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA
MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK, UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH
RYZYK, UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, UBEZPIECZENIA NNW.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 198689,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 113478,00

 • Oferta z najniższą ceną: 113478,00 / Oferta z najwyższą ceną: 159441,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ
KOMUNIKACYJNYCH

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26010,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 26393,40

 • Oferta z najniższą ceną: 24870,00 / Oferta z najwyższą ceną: 26393,40

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ (FORMA IMIENNA I
BEZIMIENNA)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4860,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4710,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4710,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13500,00

 • Waluta: PLN .