Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEZP/10/2016 – Usługa całorocznego sprzątania i pielęgnacji terenów będących we władaniu Instytutu…

Łódź: ZP/10/2016 – Usługa całorocznego sprzątania i pielęgnacji terenów będących we władaniu Instytutu CZMP z wyłączeniem budynków
Numer ogłoszenia: 23048 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 2401 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut “Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 271 17 52; 271 17 53, faks 42 271 17 50.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/10/2016 – Usługa całorocznego sprzątania i pielęgnacji terenów będących we władaniu Instytutu CZMP z wyłączeniem budynków.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa całorocznego sprzątania i pielęgnacji terenów będących we władaniu Instytutu CZMP z wyłączeniem budynków.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.91.00.00-9, 77.30.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Handlowo – Usługowa Pilmet Aneta Kwapisz, ul. Uniejowska 3, 98-200 Sieradz, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 166666,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 155520,00

  • Oferta z najniższą ceną: 155520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 592920,00

  • Waluta: PLN .